Extrémizmus vo Varíne?

Môžete byť za zdržanie sa hlasovania v zastupiteľstve stíhaní ako extrémista? Vo Varíne je toto realitou. Dovolíme si pár poznámok prečo by to realitou byť nemalo.

——————————-

Podľa zverejnených informácií NAKA obvinila poslancov obecného zastupiteľstva vo Varíne zo spáchania trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Za to, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva nehlasovali (zdržali sa hlasovania) za premenovanie Ulice Dr. Jozefa Tisu na iný názov.

O čo ide?

Podľa ust. § 422 Trestného zákona je trestným činom Prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd nasledoné konanie:

(1) Kto verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje alebo v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

Tento trestný čin je prečinom, ktorý si vyžaduje preukázanie úmyslu (úmyselné zavinenie) prejavovať sympatie k určitému hnutiu.

Bez znalosti skutkového stavu nebudeme rozoberať, či vôbec je možné tento trestný čin spáchať omisívnym konaním (= opomenutím konať, pasivitou, nekonaním), teda zdržaním sa hlasovania. A ani ako je možné poslancom obecného zastupiteľstva v tomto konkrétnom prípade preukázať úmysel prejavovať svojim nekonaním sympatie k určitému hnutiu.

Pozrime sa pár poznámkami práve na výkon mandátu poslanca.

(Ne)hlasujúci poslanec ako extrémista?

Trestný zákon pozná okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Ak tieto okolnosti nastanú, čin inak trestný (teda naplňujúci všetky znaky skutkovej podstaty) nebude trestným činom. Nie je teda možné za neho nikoho odsúdiť.

Jednou z týchto okolností je výkon práva a povinnosti (ust. § 28 Trestného zákona), ktorá znie:

Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu.  

Posledná veta hovorí o tom, že výkon práva a povinnosti sa ako „ospravedlnenie“ neuplatní, ak sa právo alebo povinnosť vykonáva spôsobom odporujúcim najmä zákonu.

A tu prichádza novela (zákon č. 338/2020) zákona o obecnom zriadení, ktorá zaviedla od 1.12.2020 (§ 2b ods. 3) nasledovné obmedzenie:

Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií; to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa zapojili do odporu proti takémuto režimu. (…)

Tá istá novela zároveň vztiahla účinnosť tohto obmedzenia až na názvy určené/určované od 1.12.2020 a na dovtedajšie názvy platí doterajší režim (§ 30g zákona o obecnom zriadení)

§ 30g Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020

Na názov ulice alebo iného verejného priestranstva podľa § 2b ods. 3 určený do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

Je teda zrejmé, že poslanci obecného zastupiteľstva pri (ne)hlasovaní vykonávali svoje práva a povinnosti vyplývajúce im zo zákona a ich mandátu spôsobom, ktorý sa nepriečil zákonu. Platí teda okolnosť vylučujúca protiprávnosť trestného činu.

Aj vzhľadom na procesné pochybenia pri navrhovaní zmeny názvu a ďalšie výhrady, na ktoré poslanci na zasadnutí poukázali, je len ťažko predstaviteľné, že by sa im preukázali sympatie k hnutiu smerujúceho k potlačovaniu ľudských práv ako dôvod pre zdržanie sa hlasovania.

Sme preto aj my zvedaví, ako sa s obvinením orgány činné v trestnom konaní ďalej vysporiadajú.

A poslancom držíme palce.

——————————-

Mgr. Simona Uhrinová, MBA

Advokátka a konateľka

Balance Counsels, s.r.o.

——————————-

Uvedené nie je poskytovaním právneho poradenstva a má len informačný charakter.