KEDY MÔŽEM POSIELAŤ REKLAMU E-MAILOM?

Manazer s laptopom

Toto je veľmi častá otázka od našich klientov.

K napísaniu tohto krátkeho článočku nás ale inšpiroval nedávny e-mail s ponukou spolupráce, teda s ponukou na využitie určitých služieb daného podnikateľa s aktuálnou zľavou, zaslaný na e-mail našej advokátskej kancelárie. V e-maili tento odosielateľ navyše pripísal, že kontaktné údaje má z verejných zdrojov (zrejme webovej stránky Slovenskej advokátskej komory).

Prvé čo advokáta po prečítaní takéhoto e-mailu napadne, je stlačiť „reply“ a poučiť adresáta o tom, že sa za poslanie takéhoto e-mailu vystavuje riziku pokuty, v danom prípade až do 66 400 Eur, a stručne mu povedať ako to teda má robiť, aby nezarábal len na pokuty.

Keďže sa s touto témou nestretávame len ako adresáti nevyžiadanej komerčnej komunikácie, ale najmä v dennodennom styku s klientami, ktorým (a nie je sa prečo čudovať) postup pri zasielaní komerčných ponúk e-mailom stále nie je jasný, skúsme sa v stručnosti pre všeobecnú orientáciu pozrieť aspoň na základné zákonné pravidlá. V závere si potom môžete sami skúsiť posúdiť vyššie opísaný prípad.

1. VŠEOBECNE PRE VŠETKÝCH  – ZÁKON O REKLAME

Podľa zákona o reklame žiadnu reklamu nesmiete šíriť

 • automatickým telefonickým volacím systémom,
 • telefaxom a
 • elektronickou poštou,

bez PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.

Príjemcom reklamy môže byť tak právnická ako aj fyzická osoba, šíriteľom reklamy (v našom prípade odosielateľom e-mailu) tak isto právnická alebo fyzická osoba.

Netreba zabudnúť ani na nasledovný zákonný zásah: Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta. Čo sa tým myslí? Určite každý z vás pozná nálepky na schránkach s textom „Nevhadzujte reklamu“ alebo „Nevhadzujte letáky“ a pod. Tak toto sú presne tie prípady odmietnutia vopred.

V oboch prípadoch Slovenská obchodná inšpekcia (ak ide o špeciálny druh reklamy, iný dozorný orgán) môže uložiť pokutu šíriteľovi reklamy (pozor: ide o osobu odlišnú od objednávateľa reklamy) až do 66 400 Eur.

Výsledná suma pokuty bude samozrejme závisieť od mnohých faktorov, ale ako výsledok beztrestnosť (= neuloženie pokuty) skôr nečakajte. Ešte stále chcete riskovať?

Konkrétny spôsob získavania súhlasu vzhľadom na Vaše konkrétne podmienky je už na poradu s advokátom ( pre istotu ).

2. ADRESÁTMI SÚ FYZICKÉ OSOBY A ODOSIELATELIA PODNIKATELIA – ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

V našich podmienkach, aby sme to nemali také jednoduché, reguluje problematiku komerčnej komunikácie (priameho marketingu) prostredníctvom e-mailu aj ďalší predpis – zákon o elektronických komunikáciách (“ZoEK“). Ale aby sme zostali na pozitívnej rovine, tento už umožňuje aj výnimku z povinnosti získavať súhlas. Povieme si nižšie.

Vo všeobecnosti, ZoEK nám hovorí, že na účely priameho marketingu je dovolené

 • volanie (obojsmerná hlasová komunikácia) účastníkovi alebo užívateľovi alebo
 • používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu,
 • používanie telefaxu,
 • používanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ (napr. SMS)

voči účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Účastníkom alebo užívateľom sa myslí len fyzická osoba.

Použitie pojmov účastník alebo užívateľ je nadbytočné, keďže užívateľ podľa zákonnej definície zahŕňa aj účastníka. Užívateľ je podľa ZoEK osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejnej služby (= verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby, t.j. služby, ktorá spočíva v prenose signálov v sieťach).

Inými slovami, ak ako podnikateľ chcete na e-mail fyzickej osoby (užívateľa elektronických služieb) zaslať komerčnú ponuku (a nielen na e-mail), potrebujete jej predchádzajúci súhlas.

Ako sme už vopred avizovali, tu nám zákonodarca dal výnimku voči elektronickej pošte – súhlas adresáta teda nepotrebujete, ak formou e-mailu (alebo inou formou elektronickej pošty) realizujete priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb, ak ste kontaktné informácie adresáta – fyzickej osoby – na doručenie elektronickej pošty získali v súvislosti s predajom svojich tovarov alebo služieb. A ak ste samozrejme pri získaní jeho kontaktných údajov splnili ďalšie zákonné podmienky (viď nižšie).

Príklad: Prevádzkujete e-shop s tovarom pre rybárov. Zákazník si u vás zakúpi udicu a návnady. Pre účely komunikácie ohľadom doručenia tovaru zadal zákazník do vášho e-shopu svoj e-mail. Na budúci mesiac máte pripravený newsletter s akciovými ponukami Vašich rybárskych potrieb. Zjednodušene povedané, tento newsletter môžete zaslať tomuto zákazníkovi na zadaný e-mail, keďže je vašim zákazníkom, ktorého e-mailovú adresu ste získali v súvislosti s predajom vášho tovaru a ponúkate mu vlastný podobný tovar tomu, ktorý si už zakúpil.

„Zjednodušený“ opis situácie sme v tomto príklade použili preto, lebo ZoEK stanovuje ďalšie podmienky, ktoré musia byť pri priamom marketingu prostredníctvom e-mailu bez súhlasu splnené.

V prvom rade, príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií (v tomto prípade jeho e-mailu)

 • už v čase ich získavania (keď zákazník zadáva e-mailovú adresu, musí byť poučený o tom, že bude jeho e-mail použitý na priamy marketing a musí mať možnosť takéto použitie odmietnuť), a
 • pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol (štandardne v päte e-mailu zvykne byť táto možnosť označená ako „unsubscribe“, „odhlásiť“, a pod.).

Ďalej, je potrebné myslieť aj na to, že je zakázané

 1. zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a
 2. nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore so zákonom o elektronickom obchode (t.j. poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal; zákonu o elektronickom obchode sa budeme venovať v niektorom z ďalších našich článkov).

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý odošle e-mail (alebo využije inú formu komunikácie uvedenej vyššie, nielen elektronickú poštu) hrozí pokuta od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Konanie v takomto prípade vedie a pokutu ukladá Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Takže, nezabudnite si vypýtať súhlas. Ak ide o vášho existujúceho zákazníka, súhlas nepotrebujete, ale dajte mu možnosť odmietnuť zasielanie komerčných e-mailov už pri získavaní jeho e-mailovej adresy a vždy v každom e-maili.

A v neposlednom rade, prosím nezabudnite na plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov. A ako vždy – pre istotu sa poraďte s advokátom.

3. ZÁVER – vyskúšajte si to sami

Vedeli by ste na základe vyššie uvedených informácií sami vyhodnotiť postup podnikateľa, ktorý zaslal akciovú ponuku svojich služieb na e-mailovú adresu advokátskej kancelárie? Viete si teraz už sami vyargumentovať prečo tomu tak je?

Malá nápoveda – príjemcom e-mailu bola spoločnosť s ručením obmedzeným. Aká najvyššia pokuta teda odosielateľovi hrozí a prečo? Správna odpoveď ohľadom výšky pokuty je v úvode tohto článku. Skúste si ale sami vyargumentovať prečo tomu tak je.

Veľa šťastia a žiadne pokuty! 😊

Pozn.: Obsah tohto článku nepredstavuje poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii a má len informatívny charakter.

Simona Uhrinová, advokátka

špecialistka na IT a právo duševného vlastníctva

Balance Counsels, s.r.o. advokátska kancelária